ወደ የሚፈልጉት ቋንቋ ይቀይሩ Translate to different Languages

Saturday, November 27, 2021

በኦስሎ፣ኖርዌይ ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን ታላቅ ሰልፍ አደርጉ። የሰልፉን ገፅታ የሚያሳዩ ፎቶዎች፣ለኖርዌይ ሕዝብ የተበተነው ወረቀት ፅሁፍ እና ሰልፉን የሚያሳይ ሙሉ ቪድዮ ሊንክ ያግኙ።


 • በሰልፉ ላይ በሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን ተሳትፈዋል።
 • የሰልፉ ዓላማ የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት፣የሐሰት ዜና ማሰራጫዎች እና የሽብርተኛው ህወሓት እና ኦነግ ሸኔን በማውገዝ ነበር።
 • በሺህ የሚቆጠር የኢትዮጵያን እውነተኛ ገፅታ የሚገልጥ ወረቀት እና ሊንክ ኮድ በኦስሎ ለሚኖሩ የኖርዌይ ዜጎች ታድሏል።
 • ሰልፉ በመሃል ከተማ መፈክሮች እያሰማ በኖርዌይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እና በኖርዌይ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን (ኤን አር ኮ) ፊት ለፊት ተሰልፏል።
 • በሰልፉ ላይ የቀድሞው የህወሓት መስራች አቶ ግደይ ዘርዓፅዮን  ህወሓትን በማውገዝ ንግግር አድርገዋል።
 • የኢትዮጵያ እና የኤርትራ ኮሚኒት እንዲሁም የሲቪክ ድርጅቶች ተወካዮች ንግግር አድርገዋል።
 • ከአፍሪካውያን የሱማሌ፣የኮትዲቫር ተወካዮች ንግግር አድርገዋል።
 • ሰልፉ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጨምሮ የደቡብ እና የአማራ ክልል ቴሌቭዥኖች እንዲሁም ኢሳት እና ኢቢሲ፣የአዲስ አበባ ኤፍኤም ራድዮኖች  ሰልፉ በተደረገበት ዕለት ዜና ሰርተዋል። ኢትዮጵያ ዜና አገግሎት እና አዲስ ኤፍ ኤም ከሰልፉ በፊት እና በኃላ ዘገባ ሰርተዋል።
ለኖርዌይ ቀረጥ ከፋይ ሕዝብ የተበተነው የኢትዮጵያን ገፅታ የሚገልጥ ፅሁፍ 

በኖርወጅያን እና በእንግሊዝኛ 

በኖርዌጅኛ 

Hva skjer i Etiopia? 

Hvorfor svartmaler flere medier Etiopia og den Etiopiske regjeringen? 


TPLF (Tigrayan People's Liberation Front) som har mistet makten i 2018 fører krig mot etiopiske folk og den folkevalgte regjeringen.

 • Etiopia ligger i Øst-Afrika med 110 millioner innbyggere. Landet har flere etniske grupper som har levd harmonisk i tusener år. På grunn av inngifte mellom de forskjellige etniske gruppene

, tilhører flere millioner av Etiopiere flere folkegrupper samtidig.


 • TPLF (Tigrayan People's Liberation Front) stammer fra Tigreiske folkegruppen som utgjør ca 5% av Etiopiske folk. TPLF utførte geriljakrig mot Etiopisk regjering og tok makten i 1991 med våpen. 


 • Siden 1991 ble etnisk politikk innført i landet for å sikre TPLF sin egen økonomisk og politisk overlegenhet, og har vært ved makten i nesten tretti år (1991-2018).


 • På grunn av grusomme undertrykkelser, drap, korrupsjon og maktarroganse, ble TPLF stemt i 2018 ut av deres mektig posisjon som landets herskere. 


 • Maktskifte var fredelig ved fredelig folkebevegelse. TPLF har allikevel ikke akseptert at den har mistet den sentrale makten. Gruppen trakk seg til regionen Tigray og har sponset flere attentater og sabotasjer i landet. 


 • Væpnede konflikter mellom folkegrupper som ble sponset av TPLF har forårsaket drap av flere tusen mennesker og millioner er på flukt i eget land. 


 • Oktober 2020 forrådte TPLF og angrep landets største militære base som var stasjonert i Tigray regionen. Etiopiske styrker måtte forsvare seg fra uforventet angrep.

 • TPLF er nå erklært av Etiopisk parlamentet som terrorist organisasjon. OLA-Shene er også erklært som terrorister av parlamentet. OLA-Shene er en svak væpnet gruppe som støttes av TPLF.(OLA står for Oromo Liberation Army)

 

 • TPLF la flere kontakter og nettverk  da gruppen var ved makten. De har støttespillere i flere land, i internasjonale organisasjoner og massemedier som CNN, BBC og Reuters. 

 

 • Reportasjer og nyheter på NRK og flere Norske aviser har skjev dekning. Dette synes vi er pga villedende informasjonskilde fra  såkalte Etiopia/Eritrea eksperter i Norge.

 

 • Venner og korrupte TPLF-kontakter og medier i Vesten støtter TPLF (kriminelle og terroristgruppen) å disseminere feilinformasjon og svartmaling av etiopisk og Eritreisk regjering. På grunn av feilinformasjonen gir  flere land inkludert i Norge ryggen til legitimt folkevalgte regjeringen i Etiopia, derfor viser sympati til TPLF som er ansvarlig for massedrap og ødeleggelse i det fattige landet.

 

 • TPLF bruker plyndrede penger fra de fattige for å drive lobbyvirksomhet i Vesten, og lyktes med å etablere en global propaganda nettverk. 

 

 • Det er dessverre vestlige land og flere internasjonale organisasjoner som misforsto sannheten og støtter den kriminelle ledelsen i TPLF.

 

 • Etiopiere nå sverget til å forsvare landet sitt som de har gjort når fremmede prøvde å invadere landet.

 

 • TPLFs krigføring er nå utenfor Tigray regionen. De invaderte flere områder i Amhara og Afar regioner. Flere millioner av mennesker i disse regionene er under  i usikker situasjon.

 

 • Disse grusomme handlingene av TPLF soldater ble dessverre ikke ennå fordømt av det internasjonale samfunnet, inkludert Norge. Tvert imot merker vi økende press fra FN, USA, EU og Norge mot Etiopia de siste månedene. Dette bekymrer mange av oss her i landet.

 

 • I dag ser vi at USA, Storbritannia og andre Vestlige land går hardt mot Etiopia og Eritrea på falske anklager fra TPLFs kilder. Etiopiere har den oppfatningen at disse mektige landene jobber aktivt for å bringe TPLF tilbake til makten. Dette er en farlig veivalg som kan skape ustoppelig krig i hele Øst-Afrika, slik som det skjedde i Libya, Irak, Afghanistan, Syria og Jemen.

 

 

Vi derfor anmoder at:

 • Norge sammen med sine allierte presser TPLF å legge ned våpen slik at volden og krigen stoppes.

 • Norge bør støtte Etiopiske myndigheter for å bringe de ansvarlige for volden og stilles til retten.

 • Norge bør fordømme og innkalle FN-sikkerhetsråd om TPLFs bruk av barn i krig som pennholder, og grusomme handlingen mot sivile i Amhara og Afar regioner 

 • Norske myndigheter bør undersøke nærmere om nordmenn som bruker sine akademisk posisjon som rådgiver og ideologer for TPLFs vold og krigsmaskin mot Etiopia 

I tillegg:

 • Vi krever svar om hvorfor norske bistandspenger brukes for å sponse propaganda journalisme mot Etiopia

 • Vi advarer norske myndigheter å være varsom å endre norske Etiopia politikk 

 • Vi forventer at Norge opprettholder å bidra med humanitær hjelp


የእንግሊዝኛ ትርጉም

What is happening in Ethiopia?
Why are more media blackmailing Ethiopia and the Ethiopian government?


The TPLF (Tigrayan People's Liberation Front), which lost power in 2018, is waging war against the Ethiopian people and the elected government.
Ethiopia is located in East Africa with 110 million inhabitants. The country has several ethnic groups that have lived harmoniously for thousands of years. Due to marriages between the different ethnic groups
, millions of Ethiopians belong to several ethnic groups simultaneously.

TPLF (Tigrayan People's Liberation Front) originates from the Tigray people group who make up about 5% of Ethiopian people. The TPLF waged a guerrilla war against the Ethiopian government and seized power in 1991 with weapons.

Since 1991, ethnic policy was introduced in the country to ensure the TPLF's own economic and political superiority, and has been in power for almost thirty years (1991-2018).

Due to cruel repression, murder, corruption and arrogance of power, the TPLF was voted in 2018 out of their powerful position as the country's rulers.

Change of power was peaceful by peaceful popular movement. However, the TPLF has not accepted that it has lost its central power. The group withdrew to the Tigray region and has sponsored several assassinations and sabotages in the country.

Armed conflicts between ethnic groups sponsored by the TPLF have caused the killing of several thousand people and millions are fleeing their own country.

In October 2020, the TPLF betrayed and attacked the country's largest military base stationed in the Tigray region. Ethiopian forces had to defend themselves from unexpected attacks.
The TPLF has now been declared a terrorist organization by the Ethiopian parliament. OLA-Shene has also been declared a terrorist by parliament. OLA-Shene is a weakly armed group supported by the TPLF (OLA stands for Oromo Liberation Army)
 
TPLF added several contacts and networks when the group was in power. They have supporters in several countries, in international organizations and mass media such as CNN, BBC and Reuters.
 
Reports and news on NRK and several Norwegian newspapers have skewed coverage. We think this is due to misleading information source from so-called Ethiopia / Eritrea experts in Norway.
 
Friends and corrupt TPLF contacts and media in the West support the TPLF (criminal and terrorist group) to disseminate misinformation and blackmail by the Ethiopian and Eritrean governments. Due to the misinformation, several countries included in Norway turn their backs on the legitimately elected government in Ethiopia, therefore showing sympathy to the TPLF which is responsible for mass murder and destruction in the poor country.
 
TPLF uses looted money from the poor to lobby the West, and succeeded in establishing a global propaganda network.
 
Unfortunately, it is western countries and several international organizations that misunderstood the truth and support the criminal leadership of the TPLF.
 
Ethiopians now swear to defend their country as they did when foreigners tried to invade the country.
 
TPLF's warfare is now outside the Tigray region. They invaded several areas in the Amhara and Afar regions. Millions of people in these regions are in a precarious situation.
 
Unfortunately, these cruel acts by TPLF soldiers were not yet condemned by the international community, including Norway. On the contrary, we are noticing increasing pressure from the UN, the USA, the EU, and Norway against Ethiopia in recent months. This worries many of us in this country.
 
Today we see that the United States, Great Britain and other Western countries are cracking down on Ethiopia and Eritrea on false accusations from TPLF's sources. Ethiopians believe that these powerful countries are actively working to bring the TPLF back to power. This is a dangerous path that could create an unstoppable war throughout East Africa, as it did in Libya, Iraq, Afghanistan, Syria, and Yemen.
 
 
We, therefore,, request that:
Norway, together with its allies, is pressuring the TPLF to lay down its arms so that violence and war are stopped.
Norway should support the Ethiopian authorities to bring those responsible for the violence to justice.
Norway should condemn and convene the UN Security Council on TPLF's use of children in war as a pen holder, and cruel action against civilians in the Amhara and Afar regions
Norwegian authorities should investigate further about Norwegians who use their academic position as advisers and ideologues for TPLF's violence and war machine against Ethiopia
Plus:
We demand answers about why Norwegian aid money is used to sponsor propaganda journalism against Ethiopia
We warn the Norwegian authorities to be careful in changing Norwegian Ethiopia policy
We expect Norway to continue to contribute with humanitarian aid


የሰልፉን ሙሉ ቪድዮ ለመከታተል ይህንን የአደባባይ ሚድያ ሊንክ ይጫኑNo comments: