ወደ የሚፈልጉት ቋንቋ ይቀይሩ Translate to different Languages

Tuesday, February 23, 2016

La oss alle håpe at Norge Regjeringen vil vurdere Flyktninge tilfeller av etiopiere fra ulike perspektiver. ( Let us all hope that Norway Government will consider Refugee cases of Ethiopians from different perspectives)

Etiopiske kong Haile Selassie besøker til Norge, 1954
(Ethiopian king Haile Selassie visits to Norway, 1954) 


GUDAYACHN
February 24, 2016
(English version is attached below)

Sterke bånd mellom Etiopia og Norge ble dannet under den andre verdenskrig, da keiser Haile Selassie første av Etiopia og den norske kongefamilien møtte i London. Dette førte til gjensidige statsbesøk; keiseren besøkte Norge i 1954, og kong Olav besøkte Etiopia i 1966. Norge er en av de første etiopiske marinen opplæring assistanse leverandør, da Etiopia dannet sin moderne Navy kraft i Massawa og Assab.

Foreløpig er det ganske kjent at Etiopia er under diktatur og etnosentrisk regel Government.At resultat millioner på flukt og å være flyktning i hele verden. Etiopiske flyktninger venter mye fra demokratiske land som Norge å spille en sentral rolle i prosessen med etiopierne slite mot fred og demokrati.

I Norge en rekke etiopiske født flyktninger er bosatt. De som har fått asylstatus av UDI har en god oversikt over integrering med det norske samfunnet. Men andre flyktninger som sakene er ennå ikke få beskyttelse status er i en alvorlig problem. I går, februar 22,2016, avslørt NRK Tv som rundt 800 etiopiske flyktninger vil plikt til å gå hjem (se lenke NRK).

Dette er et paradoks som ikke vil definere de grunnleggende globale figuren av Norge. Norge er ganske kjent med sjenerøs og aktiv deltakelse i internasjonale humanitære kriser og håndtering av flyktninger saken skikkelig i noen del av konfliktsoner over hele verden. Etiopia politiske situasjonen er ikke bare spare for politiske flyktninger, men også bli farlig for vanlige borgere hjemme. Dette er bevist av Norge ambassaden pressemeldinger i Addis Abeba. Addis Abeba norske ambassaden varsel til sine innbyggere er igjen sikre som den politiske og sikkerhetsmessige forholdene i Etiopia nå går fra vondt til verre.

February 19/2016, leser norske ambassaden i Addis Abeba varsel til borgere som følger:
Oppdatert Reiseinformasjon Oromia
19.02.2016 // Det er Fortsatt en ustabil og uforutsigbar situasjon i Oromia-REGIONEN.

Norske borgere Som befinner SEG jeg, Eller vurderer Å Reise til Oromia, Inkludert Rundt Addis Abeba, oppfordres til Å hol SEG oppdatert om situasjonen.

Det er mottatt Informasjon om at biler Skal ha blitt Utsatt for angrep MED stein i Bulbula, på Hovedveien til Hawassa, og i urolighetene også Har spredd SEG til omradet Rundt Lake Langano.


Engelsk oversettelse lyder slik: -

Oppdatert reiseinformasjon Oromia
02/19/2016 // Det er fortsatt en ustabil og uforutsigbar situasjon i Oromia regionen.

Norske borgere som er i, eller vurderer å reise til Oromia, inkludert rundt Addis Ababa, oppfordres til å holde seg orientert om situasjonen.

Det er mottatt informasjon om at biler skal ha blitt utsatt for angrep med steiner i Bulbul, på hovedveien til Hawassa, og uroen har også spredd seg til området rundt Lake Mangano.

Her kommer paradokset igjen. Hvordan kunne etiopiske asylsøkere plikt til å forlate Norge i en slik kritisk tid? Faktisk er det helt sant at landet lov Norge er en endelig lov som må respekteres og ikke å bli krenket på noen måte. Hver kropp er enig med det. Men noen kritiske spørsmål er på stedet: hva om den andre dimensjonen av humanitære spørsmål? hvordan primær globale flyktning beskytter nasjon vil velge å sende politiske flyktninger til veldefinert "krigssone", som allerede er bekreftet av sitt eget utenrikskontor?

Midlertidige politiske problemer er alltid i ferd med å endre gjennom borgere kontinuerlig straggle for demokrati. Vi kan nevnes historien til Egypt og Tunisia. Disse diktator herskere er ikke mer strøm. Men den kontinuerlige generasjon er der og det er grunnlaget for lyd forhold skip med andre land som Norge. Norske og etiopiske lang sikt forholdet kan ikke bestemmes av diktatoriske etnosentriske regimer som dagens regime i Etiopia. La oss alle håpe at Norge Regjeringen vil vurdere Flyktninge tilfeller av etiopiere fra ulike perspektiver. 

Etiopiske kong Haile Selassie besøker til Norge i 1954
(Ethiopian king Haile Selassie visits to Norway in 1954) 

=====================================================================

We all hope that Norway Government will consider Refugee cases of Ethiopians from different perspectives


Strong ties between Ethiopia and Norway were formed during the second World War, when Emperor Haile Selassie first of Ethiopia and the Norwegian royal family met in London. This led to mutual state visits; the emperor visited Norway in 1954, and King Olav visited Ethiopia in 1966. Norway is one of the first Ethiopian Navy training assistance provider, when Ethiopia formed her modern Navy force in Massawa and Assab.

Currently, it is quite known that Ethiopia is under dictatorship and ethnocentric rule of Government.At the result millions displaced and being refugee in all over the world. Ethiopian refugees are expecting a lot from democratic countries like Norway to play a key role in  the process of  Ethiopians struggle towards peace and Democracy.

In Norway a number of Ethiopian born refugees are residing. Those who have got asylum status by UDI have a good record of integration with the Norwegian society. But other refugees whose  cases are not yet get protection status are in a serious problem. Yesterday, February 22,2016, NRK  Tv disclosed as around 800 Ethiopian refugees will obliged to go back home ( see the link NRK).

This is a paradox that will not define the basic global face of Norway. Norway is quite known with generous and active participation of international humanitarian crises and handling refugees case properly in any part of conflict zones  all over the globe. Ethiopia political situation is not only save for political refugees, but also  becoming dangerous for ordinary citizens at home. This is proved by the Norway Embassy press releases in Addis Ababa. Addis Ababa's Norwegian Embassy notice to its citizens  is again assuring as the political and security condition of Ethiopia by now is going from bad to worse.

On February 19/2016, Norwegian Embassy in Addis Ababa notice to citizens reads as follows:

Oppdatert reiseinformasjon Oromia

19.02.2016 // Det er fortsatt en ustabil og uforutsigbar situasjon i Oromia-regionen.
Norske borgere som befinner seg i, eller vurderer å reise til Oromia, inkludert rundt Addis Abeba, oppfordres til å holde seg oppdatert om situasjonen.
Det er mottatt informasjon om at biler skal ha blitt utsatt for angrep med stein i Bulbula, på hovedveien til Hawassa, og at urolighetene også har spredd seg til området rundt Lake Langano.

English translation reads as:-  

Updated travel information Oromia
02/19/2016 // There is still an unstable and unpredictable situation in Oromia region.

Norwegian citizens who are in, or are considering traveling to Oromia, including around Addis Ababa, are encouraged to keep abreast of the situation.

It's received information that cars should have been subjected to attacks with rocks in Bulbul, on the main road to Hawassa, and the unrest has also spread to the area around Lake Mangano.

Here comes the paradox again. How could Ethiopian Asylum seekers obliged to leave Norway in such critical time?  In fact it is quite true that the land law of Norway is an ultimate law which must be respected and not to be violated in any way. Every body agree with it. But a critical questions are on the spot: what about the other dimension of humanitarian issues? how the primary global refugee protector nation will decide to send political refugees to the well defined 'war zone', which is already confirmed by its own foreign office? 

Temporary political problems are always in the process of change through determined citizens continuous straggle for democracy. We can mentioned the history of Egypt and Tunisia. Those dictator rulers are no more on power. But the continuous generation is there and it is the base for sound relation ship with  other countries like Norway. Norwegian and Ethiopian long-run relationship could not be determined by dictatorial ethnocentric regimes like the current regime of Ethiopia. Let us all hope that Norway Government will consider Refugee cases of Ethiopians from different perspectives. 


==================================================================


ጉዳያችን GUDAYACHN
February 24/2016
Oslo, Norway

The writer is NMBU International Development studies MA student.
e-mail= getachewb221@gmail.com 

No comments:

ወቅታዊ የዓለም ሁኔታ እንድንነታረክ ዕድል የሚሰጥ አይደለም።ብንነቃ መልካም ነው።

========== ጉዳያችን ወቅታዊ ========== የዓለም ታሪክ እንደሚያስተምረን ዓለም በወሳኝ የእጥፋት(turning point) ታሪኮች ውስጥ አልፋለች። እነኝህ የእጥፋት ጊዜዎች የዋዛና የፈዛዛ ጊዜ አይደሉም።መላው ዓለ...